Príhovor prezidenta

Vzájomné poznanie Východu a Západu sa v oblasti kultúry a filozofie neustále prehlbuje. Napriek tomu sme svedkami pretrvávania problémov v oblasti obchodno-ekonomických vzťahov medzi Východom a Západom v lokálnych i globálnych kontextoch.

V Slovesko-Ázijskej obchodnej komore prekonávame tento paradox vďaka vlastnému know-how, ktoré nám umožňuje nielen otvárať trhy, spájať krajiny, odvetvia a uzatvárať partnerstvá, ale aj skultúrňovať biznis, vytvárať cenné priateľstvá a získavať sympatie aj podporu na korporatívnych i vládnych úrovniach. V tomto zmysle sme nezávislé občianske združenie.
Naša obchodná politika stojí na troch pilieroch: 1. Biznis pre nás nie je len biznis. Biznis je pre nás aj vzťah. 2. Vzťah pre nás nie je len obchodný vzťah. Vzťah je pre nás aj medziľudský vzťah. 3. Vzťah k ľuďom tak pre nás nie je len vzťahom k ich profesionálnym skúsenostiam a poznaniu. Vzťah k ľuďom je pre nás aj vzťahom k ich kultúrnym hodnotám, tradíciám a zvyklostiam. Medzinárodnú obchodnú a ekonomickú spoluprácu preto neoddeľujeme od medzikultúrnej komunikácie a spolupráce.

Aj vďaka úcte a rešpektu k východným kultúrnym hodnotám sme sa v Číne za relatívne krátku dobu stali spoľahlivými partnermi pre lokálne vládne, regionálne, municipálne štruktúry, finančné kruhy, popredné čínske štátne korporácie, ako aj vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie. Pracujeme na strategických vstupoch do ďalších krajín Juhovýchodnej a Centrálnej Ázie a pripravujeme sa aj na vstup do Japonska a na Stredný východ.

V rámci spolupráce s čínskymi partnermi sme už vstúpili do celého radu projektov v oblasti obchodnej, priemyselnej i vedecko-technickej spolupráce, s ktorými sa budete môcť postupne zoznamovať na našej webovej stránke. Spoluprácu realizujeme v odvetviach energetiky, odpadového hospodárstva, transportu, letectva a poľnohospodárstva.

Osvedčené modely štrukturovania spolupráce budeme postupne implementovať aj v ďalších štátoch východnej a západnej Európy a Severnej Ameriky, aktívni sme už v Rumunsku, Maďarsku a Rusku.

Slovensko-Ázijská obchodná komora na seba preberá úlohu mozgového trustu, komunikačného, organizačného, manažérskeho a tvorivého centra pre rozvoj slovensko-európsko-ázijských obchodných, ekonomických a finančných vzťahov. V roku 2013 sme v Bratislave zorganizovali ekonomické fórum, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia najvplyvnejších čínskych korporácií v takom počte, že fórum na seba upriamilo pozornosť Európskej únie. Vyslali sme tak prvý signál, že budúci vplyv Slovesko-Ázijskej obchodnej komory nebude len lokálny, ale bude globálny.

Naše občianske združenie som zakladal s víziou nezávislosti a vybudovania vlastného know-how. Jeho budúcnosť vnímam reálne a s pocitom zodpovednosti ako budúcnosť globálneho hráča na poli obchodnej a ekonomickej spolupráce medzi Východom a Západom.

J.M.尽管东西方文化和哲学知识的交融在持续增长,但东西方商务及经济关系在国内外仍暴露出些许问题。

斯洛伐克亚洲商会克服了种种困难,这归功于我们自身的专业技能,使得我们不仅打开市场、联合国家及企业、建立合作伙伴,同时也发展业务、建立珍贵的友谊并得到合作伙伴和政府机构的理解和支持。在这一方面,我们是一个独立的组织。

我们商会的政策基于以下3点:1、业务对我们来说不仅仅是一个业务,更是一种关系。2。关系对我们而言并非是商务这层关系,更是个人际关系。3、人际关系对我们来说不仅是人们彼此间专业经验和知识的交汇,更是人与人之间文化价值观、传统和习俗的交融。因此,我们不会将跨文化交流及协助从国际贸易和经济合作中分离出来

与此同时,也多亏了对东方文化价值观的尊重与崇尚。在相当短的时间内,我们在中国已经成为同当地政府、区域和地市级领导层、金融界以及优秀的中国国有企业的可靠合作伙伴,涉及领域还包括科研和教育机构。我们正准备进军东南亚和中亚的其他国家,包括日本和中东。

在我们与中国合作伙伴的合作框架中,我们已经在商业、工业和科技等方面成立了一系列的合作项目。这些都体现在我们的网站上。同时,我们在电站项目、垃圾处理、运输、航空和农业等方面也已展开了合作项目。

不仅如此,建立合作的成功案例也将逐步体现在其他东西欧国家和北美。目前,我们已在罗马尼亚、匈牙利和俄罗斯方面有所行动。

斯洛伐克亚洲商会是智囊团,在斯欧亚业务的发展、经济和金融关系中起到沟通、组织、管理和核心的作用。2013年,我们在布拉迪斯拉发成功举办了经济论坛,该论坛是由最具影响力的中国企业代表出席,人数如此之多,甚至引起了欧盟的关注。因此,我们发送的第一个信号是斯洛伐克亚洲商会在未来的影响绝不仅仅局限于当地,更将是全球性的。

我见证了我们的商会的独立和实力,真实地看到我们的未来使命,就像是一名驰骋于东西方的贸易和经济合作这个大球场中的国际球星一样。

J.M.Mutual cultural and philosophical knowledge of East and West continues to grow. Nevertheless, we are witnessing the persistence of problems in the field of commercial and economic relations between East and West in both local and global contexts.

In Slovak-Asian Chamber of Commerce, we overcome these paradox thanks to our own know-how, which allows us to not only open markets, associate countries and industries, enter partnerships, but also cultivate business, create valuable friendships and gain sympathy and support from both corporate and government authorities. In this sense, we are an independent association.

Our commercial policy is based on three pillars: 1. Business for us is not just a business. Business is for us also a relationship. 2. The relationship for us is not just a business relationship. The relationship is for us also an interpersonal relationship. 3. The interpersonal relationship is for us not just the relationship to people´s professional experience and knowledge. The interpersonal relationship is for us also the relationship to people´s cultural values, traditions and customs. Therefore, we do not separate international trade and economic cooperation from the intercultural communication and collaboration.

Also thanks to the esteem and respect for the East cultural values we have become in China for a relatively short period of time reliable partners for local governmental, regional and municipal structures, financial circles and leading Chinese State-owned corporations, as well as scientific-research and educational institutions. We are working on strategic entry into other countries of South-East and Central Asia, and also Japan and Middle East.

In frames of our cooperation with Chinese partners we have already entered into a series of projects in the commercial, industrial and scientific-technical cooperation. They will be presented on our website. We implement our cooperation in the fields of power sector, waste management, transport, aviation and agriculture.

The proven models of structuring the cooperation will be progressively implemented also in other countries of Eastern and Western Europe and North America. We are already active in Romania, Hungary and Russia.

Slovak-Asian Chamber of Commerce assumes the role of brain trust, communication, organization, management and creation center for the development of Slovak-Euro-Asian business, economic and financial relations. In 2013, we organized in Bratislava the Economic Forum, which was attended by representatives of the most influential Chinese corporations in such numbers that the Forum drew the attention of the European Union. So we sent the first signal that the future impact of Slovak-Asian Chamber of Commerce will not just be local, but it will be global.

I founded our chamber of commerce with the vision of independence and building our own know-how. I see realistically our future with a sense of responsibility as a future of a global player in the field of trade and economic cooperation between East and West.

J.M.Russian text goes here.

Leave a Reply