Poslanie使館Missionмиссия

Slovensko – Ázijská obchodná komora (SACC) je neziskové občianske združenie zastrešujúce spoločnosti, organizácie i jednotlivcov, ktorí majú záujem a spôsobilosť aktívne sa podieľať na rozvoji obchodnej, priemyselnej, vedecko-technickej, finančnej, kultúrnej a vzdelávacej spolupráce medzi Slovenskom, Čínou a ostatnými krajinami Európy a Ázie.

Slovak-Asian Chamber of Commerce (SACC) is a nonprofit civic association representing the interests of companies, organizations and individuals who have an interest and capability actively to participate in the development of commercial, industrial, scientific, technical, financial, cultural and educational cooperation between Slovakia, China and other countries of Europe and Asia.

Leave a Reply